Как се процедира при делба на имот между наследници

Делба на имот между наследници

Как се процедира при делба на имот между наследници? Може да се каже, че в практиката са сравнително по-редки случаите, в които при смърт на едно лице, то не оставя в наследство недвижимо имущество. Когато в наследството има недвижим имот, той се притежава в съсобственост от наследниците, които го приемат.

В случай, обаче, че един от наследниците реши да го владее за себе си, изключвайки владеенето на останалите, може да се стигне до придобиването по давност на имота. Как да се избегне това? Трябва да се извърши делба на имот между наследници, чрез която съсобствеността ще се прекрати.

Видове делби на имоти между наследници

Вариантите са два – може да избирате измежду доброволна или съдебна делба. И в двата случая е необходимо всички наследници да участват съответно в договарянето или в съдебната процедура. В противен случай делбата ще е нищожна и няма да породи очакваното действие.

Доброволна делба на имот между наследници се осъществява чрез сключване на писмена двустранна сделка. Необходимо е подписите, положени на договора, да бъдат нотариално заверени. Сделката трябва да бъде вписана в имотния регистър.

Обикновено обаче доброволната делба не е предпочитаният вариант, защото рядко наследниците могат да се съгласят за разделянето на имота, споделят опитните в полето адвокати от Rastashki.com. За да може имотът да бъде разделен е необходимо всяка самостоятелна част от собствеността да може да бъде използвана пълноценно и независимо.

Поради броя на наследниците в най-честия случай не е възможно имотът да бъде разделен на всички, според тези правила и затова трябва да се предпочете някой от тях, който да получи собствеността, а другите получават уравняване на дяловете в пари. Ако имотът не може да се подели въобще, той се изнася на публична продан, а всеки наследник получава своята част в еквивалентна парична сума.

И така, поради неготовността за доброволно договаряне, се стига до съдебна делба на наследствения имот.

Особености при съдебна делба на наследствен недвижим имот

Необходимо е да се входира искова молба в районния съд, в обхвата на който се намира недвижимия имот. Молбата трябва да е придружена от копия за всеки от останалите наследници.

Самият процес е разделен на две фази. През първата се решават въпросите по допускането на делбата (спрямо кои лица и по отношение на кои имоти), а през втората се осъществява същинското разделяне. Когато имотът се окаже неподеляем може да се приложат две хипотези, довеждащи до възлагането му по правило на един от наследниците. Извън тях се извършва разпределение на части от имота.

Ако търсите адвокатска помощ по дело за поделяне на наследствен имот, може да се обърнете към опитните специалисти в областта на Rastashki.com.

Препоръчваме ви: